Co a jak děláme s odpady v Tatcích

Systém odpadového hospodářství

Čeká nás změna ve sběru a třídění odpadů. Sběr bioodpadu, skla, četnost svozů směsného odpadu. Projevili jste zájem o kompostér? Už brzy se dočkáte. Chcete vědět více? Srolujte dolů

Co a jak třídíme? Co dělat s odpadem v Tatcích? 

Co je směsný komunální odpad (SKO)?

skoSKO je odpad, který zbyde po vytřídění všech ostatních odpadů, které vytřídit lze. Třídit můžeme plasty, papír, bioodpad (odpad ze zahrad, ale také rostlinný odpad z kuchyní), sklo, lehký kov, dřevo, velkoobjemový odpad (koberce, nábytek - rozebraný na jednotlivé druhy odpadů), dále můžeme mít odpad tzv. nebezpečný, což jsou zbytky barev, obaly od barev, ředidel, umělá hnojiva a obaly od nich, domácí chemie apod. a další komodity, které se sbírají v režimu zpětného odběru jako např. staré elektrospotřebiče, výpočetní technika, baterie, náplně do tiskáren a také pneumatiky. Toto všechno lze vytřídit a NESMÍ se objevit v černých popelnicích na směsný komunální odpad. 

Co a jak v Tatcích třídíme?

plastyPlasty třídíme do popelnic o objemu 240 l, které máme v domácnostech a svážíme je prostřednictvím svozové firmy Nykos, a.s. přímo od domů 1 x měsíčně. Doplňkově můžeme použít žluté pytle, které svážíme vlastními silami také 1 za měsíc od domů. Další kapacity na uložení plastů jsou na stanovištích v obci a na sběrném dvoře. 

papírPapír třídíme do popelnic o objemu 240 l, které máme v domácnostech a svážíme je prostřednictvím svozové firmy Nykos, a.s. přímo od domů 1 za měsíc. Doplňkové kapacity jsou na stanovištích v obci a na sběrném dvoře. 

 

bioodpadBioodpad třídíme do popelnic o objemu 120 a 240 l, které máme v domácnostech a svážíme je prostřednictvím svozové firmy Nykos, a.s. přímo od domů ve frekvenci 1 x 14 dnů. Doplňkové kapacity jsou na stanovištích v obci a větší množství bioodpadu (pouze čistá posekaná tráva nebo větve) je možné po dohodě uložit do kontejnerů u čističky odpadních vod. 

skloSklo třídíme do zvonů, které jsou umístěny na stanovištích v obci, které jsou sváženy 1 za měsíc svozovou firmou Nykos, a.s.

 

 

NONebezpečné odpady likvidujeme různými způsoby. Obec zajišťuje mobilní svoz některých nebezpečných odpadů (barvy, laky, hnojiva, domácí chemické přípravky a obaly od nich) 2 x ročně. Tento odpad si přebírá přímo posádka vozu svozové firmy v den a hodinu, která je předem oznámena. 

 

Dalším nebezpečným odpadem jsou léky, které se musí odevzdávat zpět do lékárny. 

Eternit a asfaltové lepenky - nebezpečné stavební materiálu si likviduje každý původce odpadu samostatně. V případě většího množství od občanů může obec zorganizovat hromadný odvoz. 

VOOVelkoobjemový odpad sbíráme na sběrném dvoře. Odpad musí být vytříděný podle použitých materiálů, nábytek rozebraný. Obsluha sběrného dvora rozhodne o případném dotřídění. 

 

ZMĚNA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI

Jak jsme vás již informovali v uplynulých týdnech, připravili jsme změnu v systému nakládání s odpady. To nejdůležitější jsou tyto změny: 

  • SKLO jako cennou surovinu začneme sbírat také do nádob, které budeme mít doma. Svoz skla bude probíhat jednou za čtvrt roku z popelnic, termíny svozů budou přidány do svozového kalendáře. Z obce zmizí zvony na třídění skla. Sklo bude dále možné odložit ve sběrném dvoře, kde bude umístěný kontejner na větší kusy skla. UPOZORNĚNÍ: sklo se nesmí před odložením do popelnice rozbíjet z důvodu hmotnosti. Systém budeme sledovat a budeme rádi za vaše poznatky s množstvím skla. Pokud by nastavená četnost svozů nestačila, mohli bychom přidat svoz z domácností z tašek, podobně jako to znáte se žlutými pytli a plasty. 
  • BIOODPAD - jako další alternativu k hnědým popelnicím, které se sváží od domů, budou kompostéry. Kdo jste projevil o kompostér zájem, obdržíte ho během měsíce dubna. Podobně jako u skla, kontejnery, které máme doposud v obci budou staženy. Pro sběr bioodpadu budou sloužit kompostéry, hnědé popelnice a velké kontejnery na posekanou trávu nebo větve, které máme u čističky odpadních vod. 
  • SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU - zde dojde ke snížení četnosti svozů tohoto odpadu, tzn. černých popelnic. Svážet budeme 1 x za měsíc, s výjimnou měsíců červen, červenec, srpen, kdy zůstane zachován svoz 1 x za 14 dní. Během měsíce nebudeme snižovat objem nádob, stávající černé nádoby o objemu 120 l vám budou vyměněny za nádoby o objemu 240 l. Tvoříme systém, který bude funkční a zároveň dokáže optimalizovat náklady. Budeme rádi za vaše poznatky během prvních měsíců svozů. 
  • SBĚRNÝ DVŮR - odpady na sběrném dvoře budou přejímány pouze perfektně vytříděné, staré věci rozebrané na jednotlivé materiály. Zákon nám ukládá skládkovat velkoobjemový odpad pouze přetříděný, tzn., že v něm nesmí být dřevo, stavební materiály, kov a podobné komodity, které mohou být vytříděny. Chystáme úpravy sběrného dvora tak, aby odpovídat stávajícím požadavkům legislativy na tříděný a připravujeme také re-use centrum, tzn., místo na odložení věcí, které jsou ještě použitelné a mohly by se někomu hodit. 
  • SUŤ není komunálním odpadem. Jedná se o stavební odpad, jehož odstranění by si měl zajistit stavebník sám na svoje náklady. Omezené množství budeme i nadále ve sběrném dvoře přijímat, ale také pouze přetříděný. Na jedno číslo popisné je možné ve sběrném dvoře uložit 1/2 kubíku suti za rok. Je to pro případ opravdu malých oprav v domácnosti. Pro plánovanou rekonstrukci je nutné si zajistit likvidaci suti na vlastní náklady. 

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT? Podle rozboru směsného komunálního odpadu z naší obce máme v tomto odpadu stále hodně bioodpadu a skla, což jsou velmi těžké druhy odpadu. Tyto komodity potřebujeme ze směsného odpadu dostat pryč. Jak? Se sklem nebudeme nikam chodit, budeme ho třídit také přímo v domácnostech. Budeme mít další kapacitu na odkládání bioodpadu, a to kompostéry. Předpokládáme, že tak snížíme množství směsného odpadu a zároveň ušetříme na počtu svozů za rok. Budeme tak kompenzovat zvyšování ceny na základě zákonem stanoveného množství odpadů na jednoho občana a výše skládkovacího poplatku. 

JAK TO VŠECHNO PRAKTICKY PROVEDEME? 12. a 13.  dubna začneme objíždět domácnosti a předávat popelnice o objemu 240 l. Vy si můžete na místě vybrat, zda vám na směsný komunální odpad stačí popelnice stávající i při svozu 1 x za měsíc nebo zda na komunál budete používat 240 l nádobu. Podle toho popelnice polepíme známkami na směsný komunální odpad nebo na sklo. Těm, kteří projevili zájem o kompostér předáme také kompostér. Zároveň provedeme evidenci nádob v jednotlivých domácnostech. Při tomto rozvozu vám bude vše znovu vysvětleno tak, aby vám bylo jasnější, kam tímto opatřením obec směřuje a starostka obce vám v krátkosti představí směřování odpadového hospodářství v České republice, potažmo v naší obci.  Další závoz bude probíhat v neděli 16. dubna. Koho nezastihneme v těchto termínech, bude si moci popelnici, případně kompostér vyzvednout na sběrném dvoře. 

Chtěli bychom, abyste vždy měli možnost uložení odpadů, vyjma suti. Koneckonců obec je povinna odpady převzít. Na druhou stranu obec stanovuje systém nakládání s odpady na svém území a systém musí být efektivní, musíme být schopni ho zaplatit, tedy se pokusit o jeho optimalizaci. Bude nás to stát nějaké úsilí, ale možná se nám podaří náklady v přijatelné výši a tím pádem také poplatky, které všichni platíme. Neslibujeme, že se v budoucnu poplatek nebude zvyšovat, to je zcela nevyhnutelné, ale nemusí se zvyšovat skokově. Pojďme se o to všichni společně pokusit. 

Případné dotazy směřujte na e-mail starostky obce starostka@tatce.cz